Filter:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهUnanswered
حل شدهn_afshoon پرسیده شد 2 سال ago
627 views2 answers1 votes
بی پاسخnoaman پرسیده شد 3 ماه ago • 
96 views0 answers0 votes
بی پاسخmilad73-22 پرسیده شد 10 ماه ago • 
241 views0 answers-1 votes
1_مزیت استفاده از سازه فلزی با اتصالات پیچ و مهره ای نسبت به جوشی چیست ؟ در مراجع مزایای ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای نسبت به اسکلت ها جوش شونده به شرح زیر ذکر شده است سرعت اجرا سرعت نصب كيفيت ساخت پرت مصالح ایمنی و پایداری سازه هزینه کمتر مقاومت در برابر آتش سوزی عدم نیاز به فضای کار رواج جهانی خوردگی سازه امکان استفاده در مدیریت حوادث 2_تحقیق کنید اگر کیفیت جوشکاری سازه ی اسکلت فولادی مطابق ضوابط نباشد چه خطری متوجه کل سازه می شود ؟ چرا ؟ از خصوصیات یک سازه ، اتصال مناسب اعضاء می باشد که اگر جوش اسکلت فولادی فاقد کیفیت باشد این اتصال در اثر کوچکترین نیروی افقی (زلزله) از بین رفته و سازه تخریب می شود. 3_ مزایای استفاده از سقف کامپوزیت چیست ؟ در سقف های کامپوزیت پوشش بتنی جزیی از بال فشاری تیر شده ، در نتیجه تار خنثی مقطع به طرف بالا حرکت کرده و ظرفیت کششی در زیر تار خنثی افزایش پیدا می کند. چنین طرحی ، باعث کاهش سطح مقطع تیر فولادی و وزن واحد طول آن می شود. samira.paydar
بی پاسخsamirapaydar پرسیده شد 10 ماه ago
225 views0 answers0 votes
1_مزیت استفاده از سازه فلزی با اتصالات پیچ و مهره ای نسبت به جوشی چیست ؟ در مراجع مزایای ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای نسبت به اسکلت ها جوش شونده به شرح زیر ذکر شده است سرعت اجرا سرعت نصب كيفيت ساخت پرت مصالح ایمنی و پایداری سازه هزینه کمتر مقاومت در برابر آتش سوزی عدم نیاز به فضای کار رواج جهانی خوردگی سازه امکان استفاده در مدیریت حوادث 2_تحقیق کنید اگر کیفیت جوشکاری سازه ی اسکلت فولادی مطابق ضوابط نباشد چه خطری متوجه کل سازه می شود ؟ چرا ؟ از خصوصیات یک سازه ، اتصال مناسب اعضاء می باشد که اگر جوش اسکلت فولادی فاقد کیفیت باشد این اتصال در اثر کوچکترین نیروی افقی (زلزله) از بین رفته و سازه تخریب می شود. 3_ مزایای استفاده از سقف کامپوزیت چیست ؟ در سقف های کامپوزیت پوشش بتنی جزیی از بال فشاری تیر شده ، در نتیجه تار خنثی مقطع به طرف بالا حرکت کرده و ظرفیت کششی در زیر تار خنثی افزایش پیدا می کند. چنین طرحی ، باعث کاهش سطح مقطع تیر فولادی و وزن واحد طول آن می شود.
بی پاسخsamirapaydar پرسیده شد 10 ماه ago
210 views0 answers0 votes
1_مزیت استفاده از سازه فلزی با اتصالات پیچ و مهره ای نسبت به جوشی چیست ؟ در مراجع مزایای ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای نسبت به اسکلت ها جوش شونده به شرح زیر ذکر شده است سرعت اجرا سرعت نصب كيفيت ساخت پرت مصالح ایمنی و پایداری سازه هزینه کمتر مقاومت در برابر آتش سوزی عدم نیاز به فضای کار رواج جهانی خوردگی سازه امکان استفاده در مدیریت حوادث 2_تحقیق کنید اگر کیفیت جوشکاری سازه ی اسکلت فولادی مطابق ضوابط نباشد چه خطری متوجه کل سازه می شود ؟ چرا ؟ از خصوصیات یک سازه ، اتصال مناسب اعضاء می باشد که اگر جوش اسکلت فولادی فاقد کیفیت باشد این اتصال در اثر کوچکترین نیروی افقی (زلزله) از بین رفته و سازه تخریب می شود. 3_ مزایای استفاده از سقف کامپوزیت چیست ؟ در سقف های کامپوزیت پوشش بتنی جزیی از بال فشاری تیر شده ، در نتیجه تار خنثی مقطع به طرف بالا حرکت کرده و ظرفیت کششی در زیر تار خنثی افزایش پیدا می کند. چنین طرحی ، باعث کاهش سطح مقطع تیر فولادی و وزن واحد طول آن می شود.
بی پاسخsamirapaydar پرسیده شد 10 ماه ago
210 views0 answers0 votes