code6

مبحث ششم مقرارات ملی ساختمان – بار های وارد بر ساختمان

دانلود رایگان مبحث ششم مقرارات ملی ساختمان – بار های وارد بر ساختمان

code6

مقدمه
مبحث ششم مقررات ملّی ساختمان که مربوط به “بارهای وارد بر ساختمان” است اولین بار در سال 1380 منتشر گردید و دو آیین‌نامه موجود در کشور را تحت عناوین: آیین‌نامه حداقل بار وارده بر ساختمان‌ها و ابنیه فنی –  استاندارد شماره 519 سال 1379، و” آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله” استاندارد شماره 2800 سال 1378 را در برگرفت. ویرایش دوم این مبحث نیز در سال 1384 و در پی تغییرات گسترده در ویرایش سوم استاندارد 2800 انتشار یافت.
با توجه به توسعه ساخت و ساز در کشور و همچنین پیشرفت‌های ایجاد شده در علم مهندسی عمران لزوم بازنگری ویرایش دوم و بروز رسانی آن براساس آخرین ویرایش آیین‌نامه‌های معتبر دنیا در زمینه تدوین آیین‌نامه‌های بارگذاری ضروری به نظر می‌رسد. در ادامه مهمترین تغییرات ایجاد شده در ویرایش حاضر مختصراً ارائه می‌شود:
با توجه به گستردگی و تنوع  اقلیم آب و هوایی کشور ایران، ضوابط مربوط به بار سیل (فصل 6)، بار باران (فصل 8) و بارهای يخ – یخ زدگی جوی (فصل 9) در این ویرایش به مبحث ششم مقررات ملّی ساختمان اضافه شده است.
با توجه به فصول جدید بارگذاری اضافه شده، گروه‌بندي خطرپذيري ساختمان و همچنین ضریب اهمیت مربوط به هر نوع بارگذاری در فصل اول این مقررات منظور شده است.
ترکیبات بارگذاری مربوط به طراحی به روش‌‌های متفاوت با در نظر گرفتن بارهای جدید اعمالی، در فصل دوم این مقررات ارائه شده است.
عمده‌ترین تغییر ایجاد شده در فصل مربوط به بار مرده، حذف بار مربوط به تیغه‌های جداساز فضا و انتقال آن به فصل مربوط به بارهای زنده است.
حداقل بار طراحی جانبی خاک با توجه به شرح مصالح انباشته شده در پشت دیوار حائل اصلاح و در فصل بارهای خاک و فشار هیدرواستاتیکی (فصل 4) اعمال شده است.
از جمله مهمترین تغییرات اعمالی در فصل بارهای زنده (فصل 5) عبارتست از: ارائه ضوابط مربوط به دیوارهای تقسیم کننده، اصلاح ضوابط مربوط به کاهش بارهای زنده طبقات از جمله امکان کاهش بار زنده محل عبور و یا پارک خودروهای سواری و کاهش در بارهای زنده بام تحت شرایط خاص، اصلاح بارهای جراثقال، تکمیل و بروز رسانی حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت و بار زنده متمرکز کف‌ها، بار زنده محل فرود بالگرد و تعیین یک حداقل مقدار ممکنه برای حالاتی که بار زنده آنها در این مبحث مشخص نشده است.
اصلاح رابطه مربوط به تعیین بار برف بام بر اساس ضریب اهمیت، ضریب برف‌گیری، ضریب شرایط دمایی و ضریب شیب؛ بازنگری ضوابط مربوط به بارگذاری نامتوازن، انباشتگي برف در بام‌های ترازهای پايين‌تر و متفاوت، و سربار باران بر برف از جمله تغییراتی است که در بار برف (فصل 7) ایجاد شده است.
با توجه به گسترش صنعت بلند مرتبه‌سازی و همچنین امکان بروز طوفان‌هایی با سرعت زیاد، لزوم بازنگری ضوابط مربوط به تعیین بارهای ناشی از باد ضروری به نظر می‌رسد. تغییرات ایجاد شده در این فصل به حدی است که می‌توان فصل مربوط به بارهای ناشی از باد (فصل 10) را یک فصل جدید در این مبحث به شمار آورد. بطور کلی سه روش جهت محاسبه بار باد در این فصل پیش‌بینی شده است: روشهای استاتیکی، دینامیکی و تجربی (تونل باد). روش استاتیکی برای سازه و ساختمان‌هاي با ارتفاع کم و متوسط و نیز نما و پوسته خارجي مناسب است. در این روش فشار ناشی از باد به دو بخش فشار داخلی و خارجی تقسیم شده و هریک از این نیروها بر اساس ضریب اهمیت، فشار سرعتی، ضریب بادگیری، ضریب اثر باد جهشی و ضریب فشار داخلی یا خارجی تعیین می‌شود. روش دينامیكي براي تعیین اثرات کلي باد شامل پاسخ تشديد شده و عمدتاً براي ساختمان‌هاي بلند و سازههاي لاغر (بجز نما و پوسته خارجي و اعضاي سازه‌اي ثانوي) به کار مي‌رود. ساختار این روش مشابه روش استاتیكي است، با اين تفاوت که ضريب اثر تند باد و ضريب بادگیري به طور متفاوتي تعیین مي‌شوند. روش تجربی برای ساختمان‌هايي که ممكن است در معرض اثرات جستي باد يا گرفتگي قسمتي از عبور جريان توسط موانع بالا دست جريان، ريزش گردباد يا اثرات ناپايداري آيرو دينامیكي قرار گیرند و همچنین ساختمان‌هایی که پوسته خارجی نامتعارفی دارند مناسب است. ضوابط و روابط مربوط به هر روش به تفصیل در هر بخش ارائه شده است.
با توجه به بازنگری در ضوابط استاندارد 2800 (آیین‌نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله)، کمیته تخصصی مبحث ششم تصمیم گرفت تا ضمن ارجاع ضوابط طراحی در برابر زلزله به آخرین ویرایش استاندارد 2800 به ذکر ضوابط لرزه‌ای مهم و بیان واضح‌تر موارد ابهام آمیز در فصل 11 این مبحث بسنده کند.
با توجه به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل و انتشار مبحث 21 در خصوص این مطلب، بارهای ناشی از انفجار در فصل 12 ارائه گردیده است.
در انتها کمیته تخصصی علاقه‌مند است تشکر خود را از مهندسان و یا سازمان‌هایی که پیشنهاداتی ارسال نموده‌اند اظهار نماید و امید دارد این همکاری ادامه داشته باشد. بدیهی است کلیه پیشنهادات حفظ شده و مجدداً مورد بحث قرار خواهد گرفت. امید است متن این ویرایش برای مهندسان کشور مفید واقع شده و کمیته تخصصی مبحث را کماکان از راهنمایی‌ها و اظهارنظرهای خود محروم نفرمایند.

فصل دوم- تركيب بارها
6-2-1- كليات
6-2-2- علايم اختصاري
6-2-3- تركيب بارها در طراحي به روش حالتهاي حدي
6-2-4- تركيب بارها براي حوادث غير عادي
فصل سوم- بار مرده
6-3-1- كليات
6-3-2- وزن اجزاي ساختمان و مصالح مصرفي
6-3-3- وزن تاسيسات و تجهيزات ثابت
فصل چهارم- بارهاي خاك و فشار هيدرواستاتيكي
6-4-1- كليات
6-4-2- فشارهاي جانبي
6-4-3- زير فشار وارد بر كف و شالوده
فصل پنجم- بار زنده
6-5-1- تعاريف
6-5-2- بار زنده گسترده يكنواخت
6-5-3-بار زنده متمركز
6-5-4- بارهاي وارده بر سيستمهاي نرده،نرده حفاظ،دست انداز،حفاظ پاركينگ،و نردبان ثابت
6-5-5- بارهاي ضربه اي
6-5-6- بار زنده نامشخص
6-5-7- كاهش بارهاي زنده طبقات
6-5-8- كاهش در بارهاي زنده بام
6-5-9- بارهاي جراثقال
فصل ششم- بار سيل
6-6-1- كليات
6-6-2- تعريف
6-6-3- الزامات و بارهاي طراحي
فصل هفتم- بار برف
6-7-1- بار برف زمين
6-7-2- بار برف بام
6-7-3- ضريب اهميت
6-7-4- ضريب برف گيري
6-7-5- ضريب شرايط دمايي
6-7-6- ضريب شيب
6-7-7- بارگذاري جزيي
6-7-8- بارگذاري نامتوازن
6-7-9-انباشتگي برف در بام پايين تر
6-7-10- بالا آمدگي و دست انداز بام
6-7-11- برف لغزنده
6-7-12- سربار باران بر برف
6-7-13- ناپايداري بركه اي
6-7-14- بام هاي موجود
فصل هشتم- بار باران
6-8-1-كليات
6-8-2- علايم
6-8-3- زهكشي بام
6-8-4- بارهاي ناشي از باران طرح
6-8-5- ناپايداري انباشتگي آب
فصل نهم- بار يخ-يخ زدگي جوي
6-9-1- كليات
6-9-2- بار يخ
6-9-3- ضخامت طراحي يخ ناشي از يخ زدگي باران
6-9-4- ضريب ارتفاع
6-9-5- ضخامت اسمي يخ
6-9-6- اثر باد بر سازه ها و اجزاي پوشيده از يخ
6-9-7- بارگذاري جزيي
فصل دهم- بار باد
6-10-1- كليات
6-10-2- فشار ناشي از باد بر ساختمان ها و سازه ها
6-10-3- فشار مبناي باد
6-10-4- روش محاسبه بار باد
6-10-5- ارتفاع مبنا
6-10-6- روش استاتيكي
6-10-7- بار باد بر روي سازه هاي مختلف
فصل يازدهم- بار زلزله
6-11-1- هدف
6-11-2- حدود كاربرد
6-11-3- ضوابط كلي
6-11-4- ملاحظات معماري و پيكربندي سازه اي
6-11-5- ملاحظات طراحي و ساخت ساختمان در پهنه هاي گسلي
6-11-6- گروه بندي ساختمان بر حسب اهميت
6-11-7- گروه بندي ساختمان بر حسب نظم سازه اي
6-11-8- گروه بندي ساختمان بر حسب سيستم سازه اي
6-11-9-زلزله طرح
6-11-10- تركيب بارهاي شامل اثرهاي زلزله طرح
6-11-11- اثرات بار زلزله شامل ضريب اضافه مقاومت
6-11-12- تعيين ابعاد شالوده
6-11-13- تغيير مكان جانبي طرح
6-11-14- درز انقطاع
6-11-15- كنترل ساختمان براي زلزله سطح بهره برداري
فصل دوازدهم- بار انفجار
6-12-1- حدود كاربرد
6-12-2- بار بر پوسته ساختمان
6-12-3- ظرفيت باقيمانده
پيوستهاي مبحث ششم
پيوست6-1- جرم مخصوص مواد و جرم واحد حجم مصالح و اجزاي ساختمان
پيوست 6-2- روش ديناميكي محاسبه بار باد

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود

لینک جهت اشتراک

http://afshinsalari.com/ms-coontent2/uploads/2017/02/code6.pdf

FINAL 5c

مبحث پنجم مقرارات ملی ساختمان-ویرایش سال 1392-مصالح و فراورده های ساختمانی

دانلود رایگان مبحث پنجم مقرارات ملی ساختمان-مبحث پنجم-مصالح و فر اورده های ساختمانی

مقدمه مجموعه پیش‌رو ویرایش چهارم مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان با عنوان مصالح و فرآورده‌های ساختمانی می‌باشد و هدف از این تدوین آن ارائه مشخصات فنی‌مواد، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی به منظور حفظ ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست، دوام مناسب و صرفه‌ اقتصادی در ساختمان است.با توجه به اهمیت مواد و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی در صنعت ساختمانی و پیشرفت‌های اخیر در تولید فرآورده‌های جدید و کاربرد آن‌ها در سیستم‌های جدید ساختمانی و تدوین استانداردهای جدید، ویژگی‌ها و مشخصات فنی مصالح صورت گرفته که در زیر خلاصه شده‌اند:

Read More

FINAL 4c

مبحث چهارم مقرارات ملی ساختمان-سال انتشار-1392-الزامات عمومی ساختمان

دانلود رایگان مبحث چهارم مقرارات ملی ساختمان-مبحث چهرم-الزامات عمومی ساختمان

مقدمه
این مجموعه، ویرایش دوم مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان است. هدف از این ویرایش، آسان سازی استفاده و دسترسی به مقررات مورد نظر در فصول مختلف، افزودن برخی ضوابط تکمیلی برای کاربرد گسترده‌تر و رفع برخی ابهامات و کمبودهای اصلی و ویرایش فنی و ادبی آن بوده است. این مبحث تعیین کننده شکل، حجم و نحوه قرار گیری مجاز ساختمان در زمین و فضاهای باز آن و مقررات مربوط به حداقل‌های الزامی فضاها و تامین نور و تعویض هوای آن‌ها و همچنین ضوابط اختصاصی برخی تصرف‌های متداول است. تامین ایمنی، آسایش، بهداشت بهره دهی مناسب و صرفه اقتصادی فرد و جامعه از اصلی‌ترین اهداف مقررات ملی ساختمان محسوب می‌شود بدین لحاظ در این مبحث نیز این اهداف در سرلوحه تدوین ضوابط قرار گرفته‌اند. در رابطه با امر ایمنی، الزامات مربوط به فضاها و عناصر واقع در مسیرهای دسترس و خروج ساختمان و همچنین جایگاه‌ها و بازشوهای امدادرسانی برای شرایطی مطرح گردیده که حوادثی چون زمین لرزه کارایی دسترس‌های خروج در مبحث سوم را دچار مخاطره نموده باشد و تلاش شده تا علاوه بر دسترس و خروج ایمن، امکان امدادرسانی به ساکنان را از خارج از ساختمان فراهم سازد. تامین نور و تعویض هوای کافی در رابطه با هدف‌های آسایش و بهداشت مطرح شده و استفاده مناسب و بهینه از فضاهای داخلی ساختمان و حتی فضاهای واقع در زیرزمین و میان طبقه‌ها و... در رابطه با هدف‌های صرفه اقتصادی و بهره‌دهی مناسب ضابطه‌مند گردیده است. از طرف دیگر موضوع حفظ هویت فرهنگی جامعه نیز در این مبحث مطرح است. اگر چه منظر شهری باید از طریق طرح‌ها و ضوابط و راهنماهای طراحی شهری قاعده‌مند و هدایت شود، اما الزامات عمومی مقررات ملی ساختمان نیز بر سازماندهی منظر شهری تاثیرگذار است. رعایت اصول و الزامات معماری اسلامی – ایرانی از دیگر رویکردهای جدید و مهم در این ویرایش است. در این راستا ابتدا انتظارات عملکردی در ساختمان برای حفاظت از ارزش‌های اسلامی – ایرانی از جمله تامین امنیت معنوی، حفظ حریم‌های خصوصی، رعایت اعتدال در سهم فضاها، اعتلای مظاهر و نمادهای معماری اسلامی، نمایش آبادانی و نشاط، بهره‌گیری از تجربیات معماری بومی و ... تبیین شده است. سپس سعی شده در فصول و قسمت‌های مرتبط الزاماتی برای دستیابی به این انتظارات ارائه شود. با همین دیدگاه، موضوعات مهمی همچون کنترل اشراف به ساختمان‌های موجود، به ویژه در بافت‌های تاریخی، مقررات فضای ورودی و نحوه دسترسی و جانمایی فضاهای اصلی در ساختمان‌های مسکونی و الزامات برای همجواری فضاها و ساختمان‌ها برای جلوگیری از تداخل حریم‌های خصوصی و عمومی و مزاحمت بین آن‌ها نیز در این ویرایش مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. علاوه بر آن، مقرراتی که در دهه‌های ابتدای قرن حاضر به تصویب رسیده، عمدتا موجب کنار گذاشته شدن معماری گذشته و رواج معماری مدرن گردید. اما توجه به نحوه استقرار ساختمان و فضاهای آن در فرهنگ معماری و شهرسازی گذشته و به ویژه قانونی کردن ساختمان‌های دارای حیاط مرکزی پس از گذشت حدود 70 سال از تدوین آئین‌نامه‌های ساختمانی ابتدای قرن، اقداماتی است که در این مبحث انجام می‌گیرد. در دسته بندی ساختمان‌ها از نظر ارتفاع، در گروه آ – 3، یک و دو طبقه، قرارگیری ساختمان در اطراف حیاط مرکزی مجاز شمرده شده است. عناصر معماری متداول در گذشته نیز که بخشی از ارزش‌های آن را تشکیل می‌داد، در نظر گرفته شده و تلاش جهت انطباق معماری گذشته با ضوابط کنونی، مثل امکان تعبیه گودال باغچه و نورگیری برای اتاق‌های تو در تو و ... از جمله مقدماتی است که در این ویرایش در ارتباط با احیای هویت گذشته در معماری امروز صورت می‌گیرد. به منظور ضابطه‌مند ساختن طیف گسترده‌ای از ساختمان‌ها و سازه‌های مشمول مقررات ملی ساختمان، ابتدا این بناها بر اساس: آ – انواع فضاها ب – انواع تصرف‌ها پ – انواع ساختمان‌ها (گروه‌های هشت گانه)
تقسیم بندی می‌شوند و سپس مقررات مرتبط با هر نوع فضا تدوین و از ترکیب فضاها، تصرف‌ها شکل گرفته و از ترکیب تصرف‌ها، ساختمان‌های گوناگون پدید آمده و بدین ترتیب مقررات حوزه شمولی در حد اغلب ساختمان‌ها و تصرف‌ها و فضاهای متداول می‌یابد. ساختار این ویرایش، با در نظر داشتن ویژگی‌های کلی زیر تنظیم شده است:
1 – اساس فصل بندی به گونه‌ای است که سلسله مراتب مقررات، از اهداف و الزامات کلی آغاز شده و با گذر از مقررات کمّی و ضوابط فیزیکی فضاها و تصرف‌ها به مقررات مربوط به عناصر و جزئیات مهم ساختمان منتهی می‌شود. 2 – این ویرایش، بر اساس دیدگاه فضا محور تنظیم شده است یعنی تمام الزامات کلی و اصلی مربوط به هر فضا از جمله اندازه‌ها، پوشش دیوار و کف، تهویه و نورگیری و عناصر مهم آن در چارچوبی مشخص در کنار هم آورده شده تا مراجعه و استفاده از آن آسان شود. در ضمن در یک فصل جدا، نکات اساسی و حداقل الزامات مربوط به نورگیری و تهویه فضاهای ساختمان به صورت یک‌جا به همراه یک جدول خلاصه، همچون ویرایش نخست، ارائه گردیده است.  3 –  فصلی با عنوان مقررات اختصاصی تصرف‌ها ایجاد شده است که در آن برخی ضوابط مهم اختصاصی تصرف‌ها ایجاد شده است که در آن برخی ضوابط مهم اختصاصی هر تصرف که تفاوت در سطح الزامات عمومی را در آن‌ها نشان می‌دهد، بیان گردیده است. 4 – فصلی با عنوان مقررات خاص ساختمان‌های بلند افزوده شده است که در آن الزامات مهمی مانند وضعیت خاص راه‌های خروج برق اضطراری، فضای مدیریت، تهویة عمومی و ... در ساختمان‌های بلند ارائه گردیده است. 5 – فصل الزامات عمومی عناصر و جزئیات مهم ساختمان با انسجام بیشتر تکمیل شده و الزامات مربوط به جزئیات بیشتری از ساختمان ارائه گردیده است. 6 – در برخی قسمت‌های این مبحث، با توجه به بازتاب انتشار و کاربرد ویرایش نخست آن در جامعة فنی و اجرایی کشور و با استفاده از نسخه‌های جدیدتر مقررات سایر کشورها و همچنین با استناد به نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده در فاصلة بین انتشار ویرایش نخست و دوم، الزامات جدیدی افزوده شده و یا الزامات پیشین تعدیل گردیده‌اند. در خاتمه خاطرنشان می‌شود که این مبحث شامل الزامات عمومی ساختمان‌ها و فضاهاست و استانداردها و ضوابط تفصیلی و تخصصی که در برخی فضاها یا ساختمان‌ها مانند بیمارستان‌ها، صنایع تولیدی سنگین، تاسیسات نظامی و ... مطرح هستند، اصولاً در دامنة شمول الزامات عمومی ساختمان قرار نگرفته و نیازمند ضوابط تخصصی به روز و جزئیاتی هستند که توسط مراجع ذیربط تهیه و ابلاغ می‌شوند. علاوه برآن، در این ویرایش تلاش گردیده تا بخشی از تفاوت‌های مهم در سطح الزامات عمومی که ناشی از شرایط متفاوت اقلیمی و جغرافیایی هستند، بیان شود. اما ضوابط تفصیلی منطبق با شرایط اقلیمی خاص در کشور، به تدریج در ویرایش‌های بعدی و یا به صورت مدارک پشتیبان تکمیل و تدوین خواهد شد.

دو یرایش سالهای 1387و1392 این مبحث انتشار گردیده است.

Read More

FINAL 3c

مبحث سوم مقرارات ملی ساختمان-سال 1392-حفاظت ساختمانها در برابر حریق

دانلود رایگان مبحث سوم ساختمان-حفاظت ساختمانها در برابر حریق

اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی در ساختمان‌ها، استفاده از مصالح سوختنی، توسعه شبکه‌های انرژی، برق و گاز و به کارگیری تجهیزات گوناگون سبب افزایش احتمال آتش سوزی در ساختمان‌ها شده است و به همین دلیل توجه بیشتر به موضوع حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق، امری الزامی و اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. به منظور حفظ جان و مال انسان‌ها و فراهم ساختن ایمنی لازم در برابر آتش سوزی، رعایت اصول علمی و فنی در طراحی و اجرای ساختمان‌ها ضروری است که مهم‌ترین آن عبارتنداز:
- تأمین تمهیدات لازم در طراحی و اجرای ساختمان‌ها به منظور پیشگیری از بروز حریق
 - فراهم ساختن شبکه‌های علائمی محافظ (تشخیص، هشدار، اعلام) و امکانات مهار، کنترل و اطفاء حریق در ساختمان.
- جلوگیری از گسترش آتش و دود در ساختمان و سرایت حریق از یک ساختمان به ساختمان دیگر یا معابر به ساختمان.
- پیش‌بینی راه‌های خروج برای خارج شدن به موقع و ایمن افراد از ساختمان و انتقال آنان به مکان‌های امن.
- ساختارها، ارتفاعات و مساحت‌ها
براساس تصمیمات متخذه در جلسات کمیته تخصصی مبحث سوم، در نخستین مرحله از تدوین و تصویب مقررات ملی ساختمان پیرامون حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق، تأمین ایمنی لازم جهت "حفظ جان انسان‌ها" مورد تأکید بود و به همین دلیل در آن مرحله مقررات و ضوابط مربوط به "راه‌های خروج از بنا و فرار از حریق" که از بیشترین اهمیت و تاثیر در این راستا برخوردار بود، تدوین و پس از تصویب نهایی در شورای تدوین مقررات ملّی منتشر شد.
ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملی ساختمان شامل مباحثی است که براساس اولویت‌های مورد‌ نظر شورای تدوین مقررات ملّی ساختمان و کمیته تخصصی مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان و با توجه به شرایط فنی، تخصصی و اجرایی موجود در کشور از نظر وجود مهارت‌های لازم، مصالح، تجهیزات و نیز امکانات اقتصادی کشور منتشر شده است. همچنین توجه به این نکته ضروری است در مواردی که سایر مقررات ملّی ساختمان مانند مقررات مربوط به تاسیسات برقی و مکانیکی، لوله‌کشی گاز و سیستم‌های تهویه محدودیت‌های متفاوتی نسبت به ضوابط این مبحث ایجاد و الزام نماید، ضوابطی باید ملاک عمل قرار گیرد که محدودیت بیشتری دارد.
امید است با اجرای این مبحث علاوه بر حفظ جان و مال انسان‌ها شاهد تحقق اهداف مقررات ملّی ساختمان مانند افزایش عمر مفید ساختمان‌ها حفاظت از سرمایه‌های مردمی و عمومی، صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری و تأمین آسایش و ایمنی انسان‌ها باشیم.

ویرایش های این مبحث عبارتند از :1380و1392

Read More

m2

مبحث دوم مقرارات ملی ساختمان-سال 1392-نظامات اداری

دانلود رایگان مبحث دوم مقرارات ملی ساختمان-سال 1392-نظامات اداری

از زمان تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در سال 1374 و آئين نامه اجرايي آن در سال 1375 ، آيین نامه و شيوه نامه‌هاي متعددي در زمينه موضوعات مرتبط با اجراي آنها وضع شده است. از محوری‌ترين آيين‌نامه هاي قانون مذكور كه ترتيبات اجراي مقررات ملي ساختمان به موجب آن تعيين مي‌شود، آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون است كه توسط يك گروه كارشناسي متشكل از نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور، سا زمان نظام مهندسي ساختمان، شهرداري تهران و برخي تشكلهاي مهندسي تهيه و براي تصويب به هيأت محترم وزيران تسليم گردید و پس از بررسي هاي لازم در تاريخ17/4/83 از تصیب هیات وزیران گذشت.
در اين آيين نامه كه در 11 فصل تدوين شده است ، وظايف تمامي سازمانها، نهادها و مراجع عهده‌دار كنترل مقررات ملي ساختمان در كشور تعيين و ترتيبات اجرايي آن موكول به شيوه‌نامه هايي گرديده است كه بايد ظرف مدت 6 ماه تدوين و توسط وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب برسد ، به همين منظور وزارت مسكن و شهرسازي ضروري ديد كه علاوه بر تهيه شيوه نامه هاي مورد اشاره، ساير شيوه نامه هاي آيين نامه اجرايي قانون را كه در سالهاي قبل تهيه شده بود هماهنگ با آن ، مورد بازنگري قرار داده و يك مجموعه واحدي را به مرحله اجرا بگذارد. مجموعه حاضر كه با همكاري نزديك و تنگاتنگ سازمان نظام مهندسي ساختمان و برخي فرهيختگان دانشگاهي و حرفه اي جامعه مهندسي كشور تدوين گرديده علاوه بر شيوه نامه اجرايي آيين‌نامه ماده 33 و آيين‌نامه اجرايي قانون ، بسياري از ابهامات و مشكلاتي را كه در اجراي قانون وجود داشت مرتفع و براي آنها تكليف روشني تعيين شده است.
اين مجموعه شيوه نامه ها كه در هشت فصل تدوين گرديده و حاوي دفترچه اطلاعات  فني ساختمان و شناسنامه فني و ملكي ساختمان نيز مي‌باشد ، در سال1392 به وزارت كشور، سازمان نظام مهندسي ساختمان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مسكن و شهرسازي استانها و ساير مراجع مربوط جهت اجرا ابلاغ گرديد. تا با اجراي مفاد آن توسط همه دست اندركاران ساختمان و ايجاد هماهنگي لازم بين شهرداريها يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و سازما نهاي نظام مهندسي ساختمان استا نهاي كشور يك نظام كارآمد ملي براي اعمال مقررات ملي ساختمان و ارتقاي كيفيت به وجود آيد و با كنترل نمودن نحوة اجراي ساختمان موجبات اطمينان از ايمني، بهداشت، بهر ه‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي تمام بهره‌برداران ساختمان فراهم آيد و بهره‌وري سهم عظيمي از سرمايه هاي ملي كشور كه در احداث بنا به كار مي رود را افزايش دهد

Read More