snow load

بررسی بار برف در بارگذاری

در  این جزوه بار برف در درس بارگذاری به طور کامل بررسی شده است.این جزوه شامل هفت قسمت مختلف است که به ترتیب شامل موارد زیر هستند:

snow load

  • قسمت اول:مفاهیم و کلیات
  • قسمت دوم :محاسبه ی ضرایب در بارگذاری برف
  • قسمت سوم :بار متوازن و نامتوازن برف در بام های با شیب دو طرفه
  • قسمت چهارم :بار متوازن و نامتوازن برف در بام های قوسی
  • قسمت پنجم :بار متوازن و نامتوازن در بام های کنگره ای و دندانه ای
  • قسمت ششم :انباشتگی برف در بام پایین تر
  • قسمت هفتم :نکات تکمیلی بارگذاری برف

برای دانلود روی لینک زیر کلیلک کنید

دانلود

لینک جهت اشتراک